都賀 静子 [Tsuga Shizuko]

Tsuga Shizuko (1912 – ?)

Tsuga-Shizuko blank225c blank225c blank225c